حضور غیاب

حضور غیاب دستگاه حضور و غیاب Time work عبارت است از سیستمی که به وسیله ی آن بتوان تردد ورود و خروج پرسنل را کنترل کرد. در کنار این وظیفه ی اصلی که ثبت حضور و غیاب افراد می باشد، هر کدام از مدل های دستگاه حضور و غیاب دارای امکانات مختلفی نیز می باشد. …