1. در حفظ و نگهداری این کارت دقت فرمائید زیرا المثنی صادر نمی گردد
  2. ارائه این کارت جهت استفاده از گارانتی الزامی می باشد
  3. هر گونه خدشه بر روی کارت یا برچسب گارانتی باعث خارج شدن کالا از گارانتی می شود
  4. کارت بدون مهر و امضا و تاریخ مرکز و یا فروشنده فاقد اعتبار می باشد
  5. ضمانت نامه ای که شماره سریال آن با شماره سریال کالا مطابقت نداشته باشد از درجه اعتبار ساقط است
  6. حمل و نقل کالا به بخش گارانتی شرکت و باالعکس به عهده خریدار می باشد
  7. مورد ضمانت نامه فقط شامل کالای قید شده در این کارت می باشد
  8. هر گونه صدمه فیزیکی ،نوسانات برق، آتش سوزی، آب، ضربه، تخریب عمدی مواد شیمیایی ،اقدام به تعمیر توسط اشخاص غیر مجاز ،عدم استفاده از سیستم ارت زمین ،عدم استفاده از  UPS سوختگی  Power شامل این ضمانت نامه نبوده و موجب ابطال آن می گردد (باطری و منبع تغذیه شامل گارانتی نمی گردد)
  9. معیوب شدن اطلاعات به هر صورت سهوی یا عمدی شامل این ضمانت نامه نمی باشد و خریدار موظف است از اطلاعات خود  Backup  تهیه نماید
  10. ایجاد نقص فنی توسط کاربر و یا تعمیرات توسط افراد غیر مجاز باعث ابطال ضمانت نامه می شود