1. ضمانت نامه ای که شماره سریال آن با شماره سریال کالا مطابقت نداشته باشد از درجه اعتبار ساقط است
  2. حمل و نقل کالا به بخش گارانتی شرکت و باالعکس به عهده خریدار می باشد
  3. مورد ضمانت نامه فقط شامل کالای قید شده در کارت ضمانت نامه تحویل داه شده به مشتری می باشد می باشد
  4. هر گونه صدمه فیزیکی ،نوسانات برق، آتش سوزی، آب، ضربه، تخریب عمدی مواد شیمیایی ،اقدام به تعمیر توسط اشخاص غیر مجاز ،عدم استفاده از سیستم ارت زمین ،عدم استفاده از UPS سوختگی Power شامل این ضمانت نامه نبوده و موجب ابطال آن می گردد (باطری و منبع تغذیه شامل گارانتی نمی گردد)
  5. معیوب شدن اطلاعات به هر صورت سهوی یا عمدی شامل این ضمانت نامه نمی باشد و خریدار موظف است از اطلاعات خود Backup تهیه نماید
  6. ایجاد نقص فنی توسط کاربر و یا تعمیرات توسط افراد غیر مجاز باعث ابطال ضمانت نامه (دستگاه)می شود