مراکز درمانی و دانشگاهها

بیمارستانها ، درمانگاهها ، کلینیک های پزشکی و دانشگاهها نیاز مبرمی به یک سیستم جامع حضور و غیاب دارند . بالا بودن تعداد پرسنل شیفتها ، اعم از ثابت ، چرخشی ،۲۴ ساعته و چینش پیچیده ی آنها ، این مجموعه را بر آن داشت که به دنبال راهکار و چاره ای باشند.طراحی نرم افزار ویژه ی این مراکز دستاوردی بزرگ جهت کاهش دغدغه های پزشکان ، پرستاران،پرسنل و مدیران میباشد. صرفه جویی در کار جهت مدیریت حضور پرسنل ، نظارت بر زمان واقعی ،حذف اسناد کاغذی، کنترل سیستم کنترل دسترسی بیمارستان و امکان تعریف انواع قوانین تردد برای افراد مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت از جمله مزایای استفاده از نرم افزار حضور و غیاب یگانه میباشد.