دستگاه حضور و غیابمشخصات دستگاه

T-51

۱-اثــرانــگشـت ،کارت ، کلمــه عبـور

۲-ظرفیت تردد۱۰۰/۰۰۰رکورد

۳-ظرفیت اثرانگشت ۳۰۰۰

۴-ظرفیت کارت ۳۰۰۰

۵-ارتبـــاط از طـریق شبکه و USB

۶-دارای باطــــری UPS

۷-رله درب بازکن ساده

WL50

۱-اثـــرانــگشـت ، کلمــه عبـــــور

۲-ظرفیت تردد ۵۰/۰۰۰ رکورد

۳-قابلیت ثبـت ۱۰۰۰اثرانگشــت

۴-ارتبـــاط از طـریق WiFi و USB

۵-دارای سنسور ضد خش و ضد تقلب

۶-سیستم عامل لینوکس

۷-صفحه نمایش رنگی

T-321

ثر انگشت ، کارت ، کلمه عبــور

۲-ظــرفیــت تـردد ۸۰۰۰۰ رکورد

۳-قابلیت ثبت ۱۰۰۰ اثر انگشــت

۴-قابلیــــت ثبــت ۱۰/۰۰۰ کـــا رت

۵-ارتبــاط از طــریق شــبکه و USB

۶-دارای باطــــری UPS

۷-رله درب باز کن

T-600

چهره ، کارت ، کلمه عبور

۱-ظــرفیت تــردد ۱۰۰/۰۰۰ رکورد

۲-قابلیت ثبـت ۱۲۰۰ چهره

۳-قابلیــــت ثبــت ۱۰/۰۰۰ کـــا رت

۴-ارتباط از طریق TCPIP ، Wifi و USB

۵-انتخاب زبان سیستم فارسی یا انگلیسی

۶-صفحه نمایشگر رنگی

۷-تقویم شمسی یا میلادی

T-762

۱-اثــرانــگشـت وچهره

۲-ظرفیت تردد ۵۰/۰۰۰ رکورد

۳-ظرفیت ثبت چهره ۲۰۰ و ۵۰۰اثرانگشت

۴-ارتبـــاط از طـریق شبکه و USB

۵-دارای سنسور ضد خش و ضد تقلب

۶-سیستم عامل لینوکس

۷-صفحه نمایش رنگی

T-304

۱-اثر انگشت،کف دست و کد پرسنلی

۲-قابلیت ثبت ۱۰۰/۰۰۰ عدد رکورد

۳-قابلیت ثبت ۳۰۰۰ عدد اثر انگشت

۴-قابلیت ثبت۶۰۰ کف دست

۵-اکسس کنترل ساده

۶-صفحه نمایش رنگی

۷-اتصال به شبکه LAN و پورت USB

۸-دارای سیستم عامل لینوکس

۹-دارای باطــــری UPS

F400

۱-اثـــر انگشــــت ، کارت ، کلمــه عبـــور

۲-ظــرفیت تردد ۱۰۰/۰۰۰ رکـورد

۳-قابلیت ثبت ۳۰۰۰ اثر انگشت

۴-قابلیت ثبت ۱۰۰۰۰ کارت

۵-ارتــباط از طــریق شبکه و USB

۶-دارای سنسور ضد خش و ضد تقلب

T-323

۱-اثـــر انگشــــت ، کارت ، کلمــه عبـــور

۲-قـابلیت ثبت ۱۰۰۰۰ عدد رکـورد

۳-قـابـلیت ثبت ۳۰۰۰ عدد اثر انگشـت

۴-صفحــه نمایــش رنگــی

۵-اتصـال بـه شبکـه LAN

۶-یـک عـدد پـورت USB

۷-کـلیـدهای FUNCTION KEY

۸-دارای باطــــری UPS

۹-سیستم عامل لینوکس

T-610

۱- اثـــرانــگشـت ،کـــارت، چــهـره

۲-ظرفیت تردد ۱۰۰/۰۰۰ رکورد

۳-قابلیت ثبـت ۱۰۰۰چهره

۴-قابلیت ثبـت ۵۰۰۰اثرانگشــت

۵-ظرفیت کارت ۵۰۰۰

۶-ارتبـــاط از طـریق شبکه و USB

-۷صفحه نمایش رنگی

T-561

۱-چهره، کارت ، کلمه عبور

۲-ظــرفیت تـردد ۸۰/۰۰۰ رکورد

۳-قابلیت ثبـت ۴۰۰ چهره

۴-قابلیــــت ثبــت ۱۰۰۰۰ کـــا رت

۵-ارتبــاط از طــریق شــبکه و USB

۶- سیستم عامل لینوکس

۷-نمایشگر لمسی و رنگی

۸-دوربین رنگی

T-100

۱-چهره ، کارت ، اثرانگشت ، کلمه عبور

۲-قابلیت ثبـت ۱۵۰۰ تشخیص چهره

۳-قابلیـــــــت ثبــت ۲۰۰۰ کـــــا رت

۴-قابلیت ثبـــت ۲۰۰۰ اثرانگشـــت

۵-ارتبـــاط از طریـــق شـــبکه و USB

۶-سیستم عامل لینوکس

۷-صفحه نمایش رنگی

۸-دوربین داخلی

T-775

۱-اثر انگشت ،کارت

۲-ظــرفیت تــردد ۱۰۰۰۰۰ رکورد

۳-قابلیت ثبـــت ۳۰۰۰ اثرانگشــت

۴-قابلیــــت ثبــت ۱۰/۰۰۰ کـــا رت

۵-ارتبـــاط از طریـــق شــبکه و USB

۶-دارای سنسور ضد خش و ضد تقلب

۷-دارای باطــــری UPS

۸-صفحه نمایشگر رنگی

T-302

۱-چهره ، انگشت و کارت

۲-قابلیت ثبت ۳۰۰۰ چهره

۳-ثبت ۴۰۰۰ انگشت

۴-قابلیت ثبت ۱۰۰۰ کارت

۵-قابلیت ثبت۱۰۰/۰۰۰ رکورد

۶-اتصالات شبکه USB(WIFIاختیاری)

۷-کارتخوان بدون تماس ۱۲۵ کیلو هرتز

۸-سرعت بالا در ثبت چهره و انگشت

T-787

۱-اثر انگشت ،چهره و کارت

۲-ظرفیت چهره ۲/۰۰۰

۳-قابلیت ثبت ۳/۰۰۰ اثر انگشت

۴-قابلیت ثبت ۱۰/۰۰۰ کارت

۵-قابلیت ثبت۱۰۰/۰۰۰ تردد

۶-ارتباط از طریق شبکه و USB

۷-دارای اکسس کنترل ساده

۸-سیستم اثر انگشت ضد خش نوری

T-788

۱- چهره ، کارت ، اثرانگشت ، کلمه عبور
۲-ظــرفیت تــردد ۱۰۰/۰۰۰ رکورد
۳-قابلیت ثبـت ۳۰۰۰ چهره
۴-قابلیــــت ثبــت ۱۰/۰۰۰ کـــا رت
۵-قابلیت ثبـــت ۵۰۰۰ اثرانگشــت
۶-ارتبـــاط از طریـــق شــبکه و USB
۷-دارای سنسور Silk ID
۸-صفحه نمایشگر لمسی
۹-دارای باطــــری UPS
۱۰-کنتــــرل دسترسی

AC7000

۱-تشخیص چهره ، کارت ،اثر انگشت

۲-قابلیت ثبـت ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ رکورد

۳-قابلیت ثبت چهره ۲۰۰۰

۴-قابلیــــت ثبــت ۲۵۰۰۰۰ کـــا رت

۵-تعداد عکس های تردد۲۰۰۰۰

۶-قابلیت ثبـــت ۲۵۰۰۰ اثرانگشــت

۷-ارتبـــاط از طریـــق شــبکه وWIFI

۸-صفحه نمایش لمسی

۹-سنسور اثر انگشت

AC6000

۱-اثر انگشت،کارت

۲-ظــرفیت تــردد ۵۰/۰۰۰۰ رکورد

۳-قابلیت ثبـــت ۵۰۰۰ اثرانگشــت

۴-قابلیــــت ثبــت ۱۰۰/۰۰۰ کـــا رت

۵-ارتباط از طریق USB وWIFI

۶-سنسور اثر انگشت

۷-صفحه نمایشگر لمسی

۸-کنتــــرل دسترسی

۹-کنتــــرل دسترسی

AC5000

۱-کارت ، اثرانگشت

۲-ظــرفیت تــردد ۶۴/۰۰۰ رکورد

۳-قابلیت ثبـــت ۲۰/۰۰۰ اثرانگشــت

۴-قابلیــــت ثبــت ۲۰/۰۰۰ کـــا رت

۵-ارتبـــاط از طریـــق شــبکه

۶-سنسور اثر انگشت

۷-صفحه نمایشگر رنگی

۸-دارای باطــــری UPS

۹-کنتــــرل دسترسی

جهت دانلود لیست دستگاه های حضور و غیاب کلیک نمایید