فرم در خواست خرید دستگاه

توجه داشته باشید عملیات نصب و راه اندازی شامل هیچ گونه کابل کشی داکت کشی و نصب پریز شبکه و یا برق نمی باشد. حضور مسئول و کاربر سیستم در زمان راه اندازی دستگاه الزامی است در صورت نبود هریک از شرایط و نیاز به مراجعه بعدی هزینه دریافت خواهد شد